Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Ebaseaduslik andmete kasutamine

PATSIENT

Ebaseaduslik andmete kasutamine

Teema: Terviseandmete töötlemine

Kas ja millised on karistused, kui keegi on uurinud ilma minu loata minu kohta käivaid tervise andmeid?

Terviseandmete ebaseadusliku töötlemise eest võidakse tervishoiutöötajat karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot ja haiglat rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Väärtegude kohtuväline menetleja on Andmekaitse Inspektsioon.

Terviseandmete ebaseadusliku avaldamise puhul on tegemist juba kriminaalkorras karistatava kuriteoga. Terviseandmete ebaseadusliku avaldamise alla arvatakse ka infosüsteemile juurdepääsu võimaldamine (näiteks, kui arst arvuti tagant lahkudes ei logi infosüsteemist välja ja keegi teine tema asemel infosüsteemis andmeid vaatab). 

Kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud teise isiku tervist puudutava teabe avaldamise eest isiku poolt, kellel on seadusest tulenev kohustus hoida sellist teavet saladuses, karistatakse rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega. Terviseandmete ebaseadusliku avaldamise korral tuleb pöörduda politseisse. Andmekaitse Inspektsioon ei ole pädev menetlema kuritegusid.

Kui tervishoiutöötaja on rikkunud tervishoiuteenuse dokumenteerimiskohustust, tuleb pöörduda Terviseameti poole. Terviseamet teostab järelevalvet tervishoiuteenuse osutaja tegevuse üle.