Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Kahtlused diagnoosi vastavuses tegelikkusega

PATSIENT

Kahtlused diagnoosi vastavuses tegelikkusega

Teema: Terviseandmed

Kas diagnoosi võltsimine on arstidele lubatud? Kas diagnoos peab vastama sellele, mis on piltidel? Kas arstid võivad laimata e-tervises patsienti ja kas patsiendi laimamine ning diagnoosi võltsimine kuulub Eesti arstieetika koodeksisse?

Arst peab oma tervishoiuteenuse osutamisel lähtuma nii võlaõigusseaduses (41. peatükk), tervishoiuteenuse osutamise korraldamise seaduse ning ka muudest eriseadustest tulenevatest nõuetest. Samuti lähtuvad arstid arstieetika koodeksist, mis on kättesaadav siit.

Arstieetika koodeksi kohaselt peab arst igas olukorras käituma oma elukutse vääriliselt. Samuti peab ta arstiabi osutamisel austama patsiendi inimväärikust, autonoomiat ja heaolu ning suhtuma oma patsientidesse võrdselt. Seega ei toeta arstieetika koodeks patsientide laimamist.

Arst peab tuvastatud leiud ka dokumenteerima, et saadud tulemusi ka patsiendi edasises ravis kasutada. Dokumenteerimine peab olema kvaliteetne ehk olema viimases seisus ning tõene. Seda nõuab samuti isikuandmete kaitse seaduse §-s 6 toodud andmete kvaliteedi põhimõte - isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks.

Kui patsient ei ole rahul talle määratud diagnoosiga, siis on tal õigus küsida teisest arvamust. Seda reguleerib ravikindlustuse seaduse § 40 ning lisateavet selle kohta saab siit. Samuti saab patsient osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedi osas pöörduda Sotsiaalministeeriumi juures asuva tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni. Lisateavet leiad selle kohta siit.

Kui patsient leiab, et teda on laimatud, siis tuleb selles osas kohtusse pöörduda – võlaõigusseaduse § 1047 kohaselt on ebaõigete andmete avaldamine õigusvastane.

Kui patsient leiab, et tema suhtes on pandud toime kuritegu, siis on tal võimalik esitada avaldus Politsei- ja Piirivalveametile.