Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient > Surnud pereliikme terviseandmetele juurdepääsu saamine

PATSIENT

Surnud pereliikme terviseandmetele juurdepääsu saamine

Teema: Terviseandmete avalikustamine

Kuidas ning kustkohast on võimalik saada surnud isa terviseandmeid? Huvitavad aastad 1995-2005 (tema surmani).

Igal inimesel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid (isikuandmete kaitse seadus § 19 lg 2). Üldjuhul saab iga inimene küsida andmeid ainult enda kohta. Erandjuhul on aga õigus surnud inimese andmeid saada tema pärijal, abikaasal, alanejal või ülenejal sugulasel, õel või vennal.

Seega on lapsel õigus saada oma surnud isa kohta käivaid andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Andmete saamiseks tuleb pöörduda avaldusega isikuandmete töötleja ehk asutuse/ettevõtte poole, kellel nimetatud andmed on olemas. Avaldusele lisada allkiri või digitaalne allkiri ning võimaluse korral ka mingi dokument või tõend selle kohta, et andmeid küsib isik, kes on neid andmeid õigustatud saama (nt sugulussuhet tõendav dokument - sünnitunnistus või väljavõte rahvastikuregistrist). 

Teie poolt toodud ajavahemikul koostatud tervisedokumendid ei ole edastatud riiklikusse tervise infosüsteemi (vt www.digilugu.ee). Tervise infosüsteemis on dokumendid alates 1. jaanuarist 2009. 

Isiku surma põhjuse kohta saab pärida andmeid surma põhjuste registrilt (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/119062012021). Surma registrist andmete saamiseks tuleks pöörduda taotlusega Sotsiaalministeeriumi kui registri vastutava töötle poole või Tervise Arengu Instituudi kui registri volitatud töötleja poole.

Varasemaid tervisedokumente saad küsida ka tervisehoiuteenuse osutaja (nt haigla vms) juurest, kus isik ravil viibis. Kõige ülevaatlikum info inimese terviseandmetest on tavaliselt perearstil. Kui puudub teadmine, kes oli surnud isiku perearst, siis selle informatsiooni saab Eesti Haigekassast (surnud isiku isikukoodi alusel). Lisaks on Eesti Haigekassal olemas isikule osutatud tervishoiuteenuse kohta koostatud raviarved, mis sisaldavad diagnoose. Raviarvetele juurdepääsu saamiseks tuleks teil samuti pöörduda Eesti Haigekassa poole.