Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Üldine > Kutsehaigestumise uurimine tööandja poolt

ÜLDINE

Kutsehaigestumise uurimine tööandja poolt

Teema: Terviseandmete töötlemine töösuhtes

Tööandja peab läbi viima uurimise kutsehaigestumise kohta, mis võis olla tingitud töötingimustest. Samas ei tohi tööandja teada millist kahju on töötajale tekitatud. Kuidas peaks tööandja uurima midagi, mida ta ei tohi teada??

Ainsad juhud, mil tööandjal on seadusest tulenev õigus ja kohustus töödelda töötaja tervislikku seisundit kirjeldavaid andmeid, on tööõnnetus ja kutsehaigused ning nende uurimine.

Konkreetsem regulatsioon tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimiseks tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, konkreetsemalt nimetatud seaduse §-st 24 ning Vabariigi Valitusse poolt 03.04.2008 kehtestatud määrusest nr 75 "Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord".

Nimetatud teemat on käsitletud ka Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud juhendmaterjalis "Isikuandmete töötlemine töösuhetes", peatükis 3.2.4. Nimetatud juhend on kättesaadav siit: http://www.aki.ee/et/juhised.