Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Patsient

Patsiendi poolt esitatud küsimused

Patsiendi poolt esitatud või neile suunatud küsimused.

Kahtlused diagnoosi vastavuses tegelikkusega05.12.2016
Arst peab oma tervishoiuteenuse osutamisel lähtuma nii võlaõigusseaduses (41. peatükk), tervishoiuteenuse osutamise korraldamise seaduse ning ka muudest eriseadustest tulenevatest nõuetest. ...
Terviseandmete edastamine e-posti vahendusel ning krüpteerimine19.10.2016
Arst peab isikuandmete (sh terviseandmete) edastamisel e-posti vahendusel arvestama, millist teavet ning kellele ta edastab. ...
Terviseandmete töötlemine töötervishoiukontrolliga seonduvalt02.10.2016
Tervise infosüsteemi ehk digiloo pidamist ning juurdepääsu reguleerib tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mille kohaselt on tervishoiutöötajal juurdepääs digiloole ainult tervishoiuteenuse osutamise ...
Surnud pereliikme terviseandmetele juurdepääsu saamine15.04.2016
Igal inimesel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid (isikuandmete kaitse seadus § 19 lg 2). Üldjuhul saab ...
Õpetaja ning õpilast puudutavad terviseandmed24.09.2015
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, olenemata sellest, millisel kujul või vormis need andmed on ...
Kes tuvastab ajutise töövõimetuse?07.03.2015
Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest, kui ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlusseaduse tähenduses. Ajutise töövõimetuse tuvastab arst, hambaarst või ämmaemand, ...
Tööandja ja tervisekontroll 03.02.2015
Töötervishoiuarst väljastab tööandjale tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajadusel ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks. Töötervishoiuarstil on kohustus hoida töötajate tervise- ...
Kes võivad patsiendi terviseandmeid teada?23.01.2015
Eelkõige võivad terviseandmeid teada tervishoiuteenuse osutaja (haigla) ja tema juures tegutsevad tervishoiutöötajad: arst (nii eriarst kui ka perearst), hambaarst, õde ...
Kes võivad haiglas minu andmeid näha? 23.01.2015
Eelkõige võivad terviseandmeid teada tervishoiuteenuse osutaja (haigla) ja tema juures tegutsevad tervishoiutöötajad: arst (nii eriarst kui ka perearst), hambaarst, õde ...
Kas minu tööandja tohib nõuda minult kui töötajalt teavet esitatud töövõimetuslehe kohta?23.01.2015
Töötaja peab tööandjale esimesel võimalusel teatama oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest. Töötaja ei pea teatama ajutise ...
Terviseandmete töötlemine töösuhtes16.01.2015
Tõendi esitamise kohustust seadusest ei tulene. Tööandjale peab piisama sellest, kui töötaja teavitab oma vajadusest minna arsti juurde. Seejuures ei ...
Terviseandmed töösuhtes16.01.2015
Harvadel juhtudel võib kõne alla tulla töötaja isikuandmete töötlemine ilma tema nõusolekuta töötaja enda, tööandja, teiste töötajate või kolmandate isikute ...
Ebaseaduslik andmete kasutamine 15.01.2015
Terviseandmete ebaseadusliku töötlemise eest võidakse tervishoiutöötajat karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot ja haiglat rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Väärtegude kohtuväline ...

SAADA KÜSIMUS