Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Terviseameti antavast tegevusloast ning registreerimisest Andmekaitse Inspektsioonis

Terviseameti antavast tegevusloast ning registreerimisest Andmekaitse Inspektsioonis

Kehtiva delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringu puudumisel Terviseamet tunnistab kehtetuks või peatab  tervishoiuteenuse osutajale välja antud tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa. Tegevusloata tervishoiuteenuse osutamine on kuritegu.

Terviseamet väljastab tervishoiuteenuse osutajatele tegevuslube tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse üldosa seaduse alusel. Tegevusluba on vaja taotleda perearsti nimistu alusel üldarstiabi, kiirabi, eriarstiabi, iseseisvalt õendusabi ja iseseisvalt ämmaemandusabi teenuse osutamiseks. Terviseamet annab omapoolse tegevusloa üldjuhul tähtajatult. Erisus on siis, kui kehtivusaja piirang on olulisest avalikust huvist tuleneval põhjusel ette nähtud seadusega või seda taotleb teenuseosutaja ise. Enne majandustegevuse üldosa seadustiku jõustumist (s.o. enne 01.07.2014) välja antud tähtajalised load on nimetatud seaduse jõustumisega muutunud tähtajatuks v.a enne 2014. aasta 1. jaanuari hooldusravi osutamiseks välja antud eriarstiabi osutamise tegevusload, millised kehtivad nende kehtivusaja lõpuni.

Tegevusloa taotluses esitatakse erinevaid andmeid, sh andmed Andmekaitse Inspektsioonis delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohta. Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) kohaselt ei ole lubatud delikaatseid isikuandmeid töödelda, kui puudub nimetatud registreering. Terviseamet ei väljasta tervishoiuteenuste osutamiseks tegevusluba, kui taotlejal puudub, delikaatsete isikuandmete töötlemise registreering Andmekaitse Inspektsioonis.

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustust on võimalik täita kahel alternatiivsel viisil:

  • registreeritakse delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis (vt IKS §§-d 27-29);

  • tervishoiuteenuse ostuaja määrab IKS § 30 kohaselt oma ettevõttes isikuandmete kaitse eest vastutava isiku.

Esimese alternatiivi puhul kehtib nimetatud registreering viis aastat. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimistaotluses toodud andmete põhjal kontrollitakse, kas tervishoiuteenus osutaja poolt märgitud isikuandmete töötlemise tingimused (sh kasutusele võetud turvameetmed) vastavad seadustes kehtestatud nõuetele. Teise alternatiivi puhul tuleb nimetatud isikust teavitada Andmekaitse Inspektsiooni (vt nimetatud isiku kohustuste osas täpsemalt IKS §-i 30).

Tervishoiuteenuse osutaja kohustuseks on tagada delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringu kehtivus ning ajakohasus – nt kui isikuandmete töötlemise tingimustes on toimunud muudatusi (täiustatud on turvameetmeid vms). Isegi kui tervishoiuteenuse osutaja on Terviseametilt saanud tähtajatu tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa, on jätkuvalt vajalik tagada kehtiva delikaatsete isikuandmete töötlemise registreeringu olemasolu Andmekaitse Inspektsioonis. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse eiramine on väärtegu (vt IKS § 42).

Kui tervishoiuteenuse osutajal puudub delikaatsete isikuandmete töötlemise registreering, siis Terviseamet tunnistab kehtetuks või peatab tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa kooskõlas majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse sätetega. Tervishoiuteenuste osutamine tegevusloata on karistatav karistusseadustiku alusel.

Rohkem teavet Terviseameti tegevusloast on kättesaadav siit: http://terviseamet.ee/tervishoid/tervishoiutoeoetaja-registreerimine.html ning rohkem teavet delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisest Andmekaitse Inspektsioonis saate siit: http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed. Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuse osutamiseks tegevuslube on võimalik kontrollida siit: http://mveeb.sm.ee/Tegevusload/ ning Andmekaitse Inspektsioonis teostatud registreeringuid on võimalik kontrollida siit: https://diatregister.just.ee/.

Kuupäev: 20.05.2016