Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Terviseandmed ja kindlustus

Terviseandmed ja kindlustus

Kindlustusandjal on lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks õigus kliendi nõusolekuta töödelda lepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramise eesmärgil andmeid isiku terviseseisundi või puude kohta. Selle eelduseks on, et kindlustusjuhtumiks on kliendi surm või kui kindlustusjuhtumi toimumise tõttu tekkinud kahju seisneb kliendi tervise kahjustamises või talle kehavigastuse tekitamises.

 

Kindlustusandjal on kindlustusjuhtumi korral õigus kliendi nõusolekuta nõuda kolmandalt isikult isikuandmeid või juurdepääsu võimaldamist isikuandmetele (sh delikaatsetele isikuandmetele, kui kindlustusjuhtumiks on kliendi surm või kui kindlustusjuhtumi toimumise tõttu tekkinud kahju seisneb kliendi tervise kahjustamises või talle kehavigastuse tekitamises), mis on kindlustusandjale vajalikud kindlustuslepingu täitmise kohustuse või selle täitmise ulatuse kindlakstegemiseks. Kolmas isik on kohustatud kindlustusandja nõudel viivitamata edastama isikuandmed või võimaldama nendele juurdepääsu.

 

Kindlustusandjal on õigus saada tervishoiutöötajalt terviseandmeid. Küll aga ei anna see suvalisele tervishoiutöötajale õigust patsiendi andmete töötlemiseks. Tervishoiutöötaja saab patsiendi andmeid koguda siiski vaid tervishoiuteenuse osutamisel, kui patsient on tervishoiuteenuse saamiseks tervishoiutöötaja poole pöördunud, st tervishoiutöötaja ja patsiendi vahel peab olema ravisuhe. Seega saab kindlustusandja küsida kliendi kohta andmeid üksnes selle tervishoiutöötaja käest, kes on eelnevalt kliendile tervishoiuteenust osutanud. Muul juhul puudub ravisuhe, mis on eelduseks ka päringute tegemiseks E-tervise infosüsteemis.

Kuupäev: 23.01.2015