Foorum on loodud terviseandmete ja andmekaitsega seotud aktuaalsete teemade kajastamiseks. Foorumi kaudu on kõigil võimalik esitada küsimusi tervishoiuga seotud andmekaitse teemadel.

Avaleht > Kasulik lugemine > Patsiendi õigus küsida enda kohta käivaid andmeid

Patsiendi õigus küsida enda kohta käivaid andmeid

Tervishoiuteenuse osutaja peab patsienti teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest.

Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tervishoiuteenuse osutaja ei või avaldada patsiendile eelnimetatud teavet, kui patsient keeldub teabe vastuvõtmisest ja sellega ei kahjustata tema ega teiste isikute õigustatud huve.

Lisaks on patsiendil õigus küsida tervishoiuteenuse osutajalt enda kohta käivaid andmeid, sh millal ja millised ravimid on talle määratud, mida on tema terviseseisundi kohta üles märgitud ravidokumentidesse, aga ka, kes ja millal on vaadanud patsiendi andmeid infosüsteemist.

 

Kuupäev: 23.01.2015